Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Elan Notarissen: een besloten vennootschap, voluit genaamd Elan Notarissen Praktijkvennootschap B.V., waarin notarissen in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen (al of niet via een (praktijk-)ven-nootschap), een waarnemer van een notaris en de kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
 3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij Elan Notarissen zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 4. Opdrachtnemer: Elan Notarissen is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Het in ontvangst nemen van een namens opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan opdrachtnemer, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van opdrachtnemer. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Artikel 4. Inschakeling derden

Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zoveel als mogelijk is overleg met opdrachtgever voeren.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 5. Honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Opdrachtnemer is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
Ook voor werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden, alsmede met de opdracht samenhangende kosten, in rekening te brengen bij opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.

Artikel 6. Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden uiterlijk bij het ondertekenen van de akte(n), en als geen ondertekening van (de/een) akte(n) plaats vindt binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van één procent (1%) per maand. Als invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten, inclusief de werkzaamheden van opdrachtnemer, vallende op die invordering voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
 2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer kent per gebeurtenis een maximale verzekeringsdekking van € 1.000.000,00, met een maximum van € 2.000.000,00 per jaar.
 3. Mocht geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vinden, dan is iedere in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.
 4. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval:
  • dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien;
  • opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.