Vermogensplanning

Bij Elan Notarissen zijn specialisten werkzaam welke graag adviseren over de planning van vermogen en dan met name richting de volgende generatie.

Vermogensplanning bestaat, voor wat betreft de notariële werkzaamheden, uit twee hoofdzaken:

  1. Vermogensoverheveling bij leven (met name schenking).
  2. Vermogensoverheveling bij overlijden (met name testamenten).

Over schenkingen bestaan veel misvattingen, welke wij graag duidelijk maken.
In het algemeen is het raadzaam om, zeker voordat wordt overgegaan tot meerdere schenkingen en/of een schenking van een groot bedrag, een schenkingsplan of -advies te maken. Dit plan/advies behelst een inventarisatie van de huidige en toekomstige vermogens- én inkomenssituatie van de schenker(s), maar ook de ontvanger(s). Van dit plan maakt een stuk notarieel fiscale advisering vaak een onderdeel uit, maar deze advisering kan ook los worden gegeven.

Er bereiken ons zo nu en dan vragen van ouders met betrekking tot schenkingen uit het verleden, welke fiscaal verkeerd dreigen uit te pakken. De vraag welke dan meestal gesteld wordt is, of de schenking(en) op een of andere manier terug te draaien of te herstellen is/zijn. Meestal is het antwoord negatief.
Daarom is, ook bij de wat kleinere schenkingen, advisering of de schenking verstandig is, nu of in de toekomst, van groot belang.

N.B. Een schenking, zowel ‘van hand tot hand’ als ‘op papier’, heeft gevolgen voor de ontvanger van de schenking. Meestal worden alleen de positieve gevolgen voor de schenker en de ontvangen belicht (besparing belasting), maar er kunnen ten tijde van het doen van de schenking, maar ook later, ook nadelen aan vast zitten, zoals het verlies van vermogensafhankelijke toeslagen (zoals huurtoeslag) of uitkeringen (zoals bijstand). Bij een papieren schenking, of een schenking voor welke bepaalde voorwaarden schriftelijk zijn vastgelegd, zijn deze nadelen (beter) op te lossen.