Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, vroeger (en soms nu ook nog wel) ook wel genoemd een voorlopige koopakte, wordt meestal door een (verkopend) makelaar opgemaakt. In de koopovereenkomst worden de rechten en plichten vastgelegd tussen verkoper en koper betreffende de koop. Deze koopovereenkomst dient vervolgens als basis voor het opmaken van de akte van levering.

Als er sprake is van onvolledige of verkeerde gegevens in de koopovereenkomst, dan kan dit in het algemeen in de akte akte van levering (of aanvullende overeenkomst) niet meer worden hersteld, behalve als beide partijen het erover eens zijn. Het is dus erg belangrijk dat in de koopovereenkomst staat wat de bedoeling van verkoper en koper is.

Een koopovereenkomst is niet een overeenkomst waar je als verkoper of koper zomaar onderuit kunt. Daarom is de oude term ‘voorlopige koopakte’ ook enigszins misleidend. Het is namelijk de voorloper van de koopakte, zoals de akte van levering ooit werd genoemd.

Als er geen verkopend of kopend makelaar bij de aankoop is betrokken, bestaat de keuze van partijen uit het zelf opmaken van de overeenkomst, of het uitbesteden aan bijvoorbeeld het notariskantoor, welke ook wordt ingeschakeld voor het opmaken van de akte van levering.

Aan het in onderling overleg opmaken van een koopovereenkomst kleven de nodige bezwaren. Er zullen de nodige beslissingen moeten worden genomen, waarvan de strekking misschien niet geheel kan worden overzien (bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden en termijnen). Daarom is het verstandig om een iemand met verstand van zaken in te schakelen voor in elk geval het juridische en deels ook praktische gedeelte van de koopovereenkomst. En dat kunnen wij voor jou doen!

Er zijn wel verschillen tussen het laten opmaken van een koopovereenkomst door een makelaar en een notariskantoor. De makelaar onderzoekt bijvoorbeeld bij diverse registers het betreffende perceel/pand, waaronder registers bij de provincie en de gemeente, om te kunnen beoordelen of er bijzonderheden zijn betreffende het verkochte. Wat zegt het bestemmingsplan over de bestemming? Is er sprake (geweest) van verontreiniging en zo ja hoe is dit opgelost (of juist niet)? Waar lopen de erfgrenzen en is dit in overeenstemming met de kadastrale tekening etc. etc.

Een notariskantoor raadpleegt in het algemeen alleen de kadastrale registers en hetgeen daar vermeld staat, behalve als er redenen voor een uitgebreider onderzoek zijn. Meestal is er ook geen medewerker van het kantoor die ter plaatse komt kijken. Het onderzoek door een notariskantoor is dus meestal een (veel) beperkter onderzoek dan dat door een makelaar en er rust een grotere onderzoeksplicht op verkoper en koper zelf. Dit laatste is wel iets om rekening mee te houden!